دانلود رایگان


کارآموزی شرکت پلوتون (کیمیا کولاک جهان) - دانلود رایگاندانلود رایگان مقدمه: تعریف بازاریابیدانشمندان وصاحبنظران بازاریاب،امروزه بازاریابی را فرآیند ارضای نیازها وخواسته های بشر تعریف میکنند. بنابر تعریف فیلیپ

دانلود رایگان

مقدمه:

تعریف بازاریابی

دانشمندان وصاحبنظران بازاریاب،امروزه بازاریابی را فرآیند ارضای نیازها وخواسته های بشر تعریف میکنند. بنابر تعریف فیلیپ کاتلر،اندیشمند بزرگ بازاریابی،بازاریابی عبارت است از:«فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها وخواسته هااز طریق فرایند مبادله».


برای روشن تر شدن این تعریف باید اصطلاحات نیاز،خواسته،تقاضا،کالا،مبادله،معاملهوبازار را بررسی کرد.

نیاز(Need): منشا واساس نظامبازاریابی،نیازها وخواسته های بشری می باشد.نیازهای انسان یکی از مفاهیم اساسیبازاریابی است.
نیاز بیانگر حالت محروم شده در فرد است.این محرومیت آرامش فرد را به هم میزند و دراو هیجان ونیرویی برای برطرف کردن آن به وجود می آورد.
محصول زاییده نیازها وخواسته های بشر می باشد،به عبارت دیگر محصول چیزی است کهقادر به ارضای یک خواسته است.

تقاضا(Demand): مردم تقریبادارای خواسته های نامحدودند اما در برابرمنابع محدودی قرار دارند.خواسته ها وقتیبا قدرت خرید همراه باشند تبدیل به تقاضا می شوند.

کالا(Product) :نیازها،خواسته ها وتقاضاها ما را به سویی سوق می دهندکه بتوانیم این نیازها،خواسته ها وتقاضاها را برآورده کنیم. میتوان محصول را شاملافراد،مکان ها،سازمان ها،خدمات وعقاید نیز بشمار آورد،پس تنها کالا صرفا به یک چیزفیزیکی وملموس ختم نمی شود.

مبادله(Exchang): بازاریابی وقتیمحقق می شود که افراد برای تامین نیازها وخواسته هایشان تصمیم به مبادلهبگیرند.مبادله یکی از چهار روش انتخابی است که فرد برای برآورده کردن نیازهایش ازآن استفاده می کند،اولین انتخاب فرد "خود تولیدی" دومین انتخاب او"از دیگران" وسومین وچهارمین انتخابهای فرد به ترتیب "اعمال زور"و "مبادله" می باشد.

در مبادله شرایطیوجود دارد که عبارتند از:
دو طرف وجود داشته باشند.
هر طرف چیز ارزشمندی را برای طرف دیگر داشته باشد.
هر طرف اختیار قبول یا رد پیشنهاد طرف دیگر را داشته باشد.
مبادله هسته مرکزی بازار یابی است.


کارآموزی


شرکت


پلوتون


(کیمیا


کولاک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل بایوس لپ تاپ Asus K45

25 دوره سوالات امتحانات نهایی زبان 3 متوسطه

گیاهان دارویی

پکیچ اموزش فوتوشاپ

صدا در کامپیوتر – پروژه درس محیط های چند رسانه ایی

اشعار سهراب سپهری برای موبایل

کارایی قارچ‌کش سیازوفامید (SC 400) در کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار گلخانه‌ای (Pseudoperonospora cubensis Rostovzev.)

تحقیق درباره کرامت انسان

کارایی قارچ‌کش سیازوفامید (SC 400) در کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار گلخانه‌ای (Pseudoperonospora cubensis Rostovzev.)

آفات گندم و اهمیت اقتصادی آن ها