دانلود رایگان


اصول مقاوم سازي ساختمانها - دانلود رایگاندانلود رایگان - مقدمه بارهاي غير مترقبه ياغيرمعمول شامل بارهايي مي‌باشند كه در روش‌هاي متداول، سازه معمولاً براي آنهاطراحي نمي‌گردد. دو گروه عمدة اين بارها عبارتند از: 1-

دانلود رایگان

- مقدمه

بارهاي غير مترقبه ياغيرمعمول شامل بارهايي مي‌باشند كه در روش‌هاي متداول، سازه معمولاً براي آنهاطراحي نمي‌گردد. دو گروه عمدة اين بارها عبارتند از:

1- بارگذاري ناشي از انفجار

2- بارگذاري ناشي از ضربه و تصادم

انفجار ممكن است در داخل يا خارج ساختمان رويدهد. اين انفجارها مي‌تواند ناشي از عواملي نظير موارد ذيل باشد:

1- انفجار بمب

2- انفجار و مشتعل شدن گاز

3- حمل و نقل مواد شيميايي منفجر شونده ياگاز

4- ملموس ترين نمونه از بار ضربه‌اي، تصادموسائط نقليه با سازه مي باشد.

در اين مقاله ‏‏، عملكرد اجزاي ساختمان دربرابر بارگذاري ناشي از اين قبيل انفجارها و تصادم بررسي مي‌شود.

نتايج حاصل از تحقيقات انجام گرفته بر روينحوة بارگذاري انفجار و بررسي ميداني انجام شده بر روي حجم و ميزان خرابي‌هايبوجود آمده در حوادث روي داده نشان مي‌دهد كه بار ناشي از انفجار و تصادم از يكطبيعت ديناميك برخوردار مي‌باشد، اما در هنگام طراحي اغلب آن را بصورت استاتيكيفرض كرده و كنترل ها بر آن مبنا انجام مي‌گيرد.

طرحي سقف‌ها، ديواره ها و اتصالات مربوط بهنحوي كه مانع فروپاشي و انهدام ساختمان گردد از اهميت به سزائي برخوردار است. دراين مقاله هدف ارائه روشهايي براي ايمن سازي ساختمانهاي مسكوني آجري در مقابلانفجار و تصادم است. براي تحقق اين هدف مطالعات در چند مرحله انجام مي‌گيرد.

نخست سعي مي گردد، ساختمانهاي بنايي رايج دركشور دسته‌بندي گردد و مشخصات فني آنها بويژه از ديدگاه انفجار و تصادم، موردبررسي واقع شود. سپس كوشش خواهد شد تا بر اساس روشهاي متداول و استاندارد برايآناليز و طراحي ساختمانهاي آجري، عملكرد آنها در برابر انفجار و تصادم و نقاط ضعفاحتمالي در طراحي‌هاي معمول Kآنها در آنهامورد مطالعه قرارگيرد.

در نهايت ، بر اساس مباحث بعمل آمده، توصيه‌هاييبراي بهبود رفتار و مقاوم‌سازي ساختمانهاي بنايي عرضه خواهد شد.

2- دسته‌بندي ساختمانهاي آجري

ساختمانهاي بنايي شامل كلية ساختمانهايي استكه با مصالح فشاري نظير آجر، بلوك بتني، سنگ خشت و امثالهم و ملات بنا گرديده وديوارهاي ضخيم باربر در آنها مسئوليت انتقال وزن سازه و سربارهاي موجود را بهشالوده دارند. در ميان انواع ساختمانهاي بنايي،‌ ساختمانهاي آجري بويژه در شهرهااز فراواني بيشتري نسبت به ساير انواع برخوردار مي‌باشند و لذا تكية ‌اصلي بحث برروي اين قبيل ساختمانها مي‌باشد.

بطور كلي ساختمانهاي بنايي به چهار گروهتقسيم مي‌گردند.

1- ساختمانهاي بنايي غيرمسلح

2- ساختمانهاي بنايي نيمه مسلح

3- ساختمانهاي بنايي مسلح

4- ساختمانهاي بنايي مركب

خصوصيات كلي اين چهار نوع ساختمان، به اختصاربشرح زير مي‌باشد:

1- ساختمانهاي بنايي غير مسلح

اين قبيل ساختمانها قديمي‌ترين و متداولتريننوع ساختمان را در كشور تشكيل مي‌دهند و در اكثر شهرها و روستاها بچشم مي‌خورند.اين ساختمانها در روستاها با استفاده از مصالح محلي مانند خشت خام يا سنگ‌هايرودخانه‌اي و با بكارگيري ملات گل ساخته شده و سقف آنها بصورت گنبدي از خشت خام ياتيرهاي چوبي پوشيده از گل بنا شده است. اما در شهرها اكثراً از آجرهاي فشاري باكيفيت متوسط، و در برخي موارد از بلوك‌هاي بتني همراه با ملات ماسه سيمان بنا مي‌گردند،‌و پوشش سقف‌ها را تير آهن يا تيرچه بلوك، و در ساختمانهاي قديمي تر الوارهاي چوبي،تشكيل مي دهند. در اين ساختمانها، يعني ساختمانهاي بنايي غير مسلح، آنچه بطور عمده مقاومت لازم را دربرابر بارهاي جانبي عمود بر صفحه ديوار تأمين مي‌نمايد، ديوارهاي برگشتي موجوداست. در تصاوير (1) و (2) نمونه هايي از اين ساختمانها مشاهده مي‌گردد كه پوشش سقفاولي با استفاده از سيستم تيرآهن و طاق ضربي و ديگري با بكارگيري تيرچه‌هاي پيشساخته مسلح و بلوكهاي بتني،‌ انجام شده است.

در احداث اين قبيل ساختمانها اكثراً نكاتاجرايي بسياري ناديده گرفته مي‌شود از جمله اين موارد مي‌توان به نكات زير اشارهنمود:

1- عدم اجراي ديوارهاي برگشتي در انتهايديوارهاي باربر و طول كوتاه آنها در صورت اجرا كه عملكرد مناسبي را از خود نشاننخواهد داد.

2- اتصال نامناسب ديوارهاي باربر با ديوارهايعمود بر امتداد آنها به نحوي كه مانع عملكرد ديوارهاي مذكور بصورت پشت بند خواهدشد. اين قبيل ديوارها يا بايد بصورت هشتگير و با قفل و بست كافي و بطور همزماناحداث گردند و يا آنكه بوسيله ميل مهارهاي كافي به يكديگر دوخته شوند.

3- عدم اجراي زير سري مناسب براي قرار د ادنسيستم سقف بر روي ديوارهاي باربر كه موجب انتقال و پخش نامناسب بارها از سقف بهديوار و بروز تركهاي برشي در ديوار باربر و در زير نقاط اعمال بار مي‌ گردد.همچنين اين امر باعث عدم پيوستگي كافي مابين سقف و ديوار گرديده و سقف در برابربارهاي جانبي مي‌تواند از روي ديوار فرار نمايد. در ضمن همانطور كه در ادامه تشريحخواهد شد، ديوارهاي باربر كناري بدليل عدم اتصال كافي به سقف، بصورت طره عمل نمودهو ارتفاع مؤثر آنها در عمل بيش از ارتفاع واقعي ديوار خواهد شد. تصوير(3) نمونة‌مستندي از فرار ديوار باربر از زير سقف طاق ضربي و عملكرد طره‌اي ديوار در زلزلةسال 1369 در شهر منجيل را نمايش مي‌ دهد. قفل و بست ناچيز ديوار برگشتي نتوانستهاست مانع فرار ديوار گردد.

2- ساختمانهاي بنايي نيمه مسلح

اين دسته از ساختمانهاي بنايي مشابه گروه قبلمي‌باشند با اين تفاوت كه جهت بهبود رفتار آنها در برابر بارهاي جانبي و تأمينپيوستگي سقف از عناصري مانند كلاف فوقاني و تحتاني استفاده مي‌گردد. وجود اينكلافها كه بايد بطور پيوسته دور تا دور ساختمان را فرا گيرد اتصال سقف و ديوارهايباربر را بهبود مي‌بخشد و با ايجاد تكيه‌گاه مناسب براي پانلهاي ديوار،‌ ارتفاعمؤثر ديوار را در حدود ارتفاع واقعي آن قرار مي‌دهد.

در تصوير (4) نمونه اي از اين قبيل ساختمانهاملاحظه مي‌گردد. چنانچه مشاهده مي‌شود در اين ساختمان از كلاف افقي تراز سقفبعنوان زير سري استفاده شده است و تيرآهن‌هاي سقف طاق ضربي بر روي آن قرار گرفتهاست. در اين روش اجرايي اگر چه بدليل عدم مهار تيرآهن‌هاي سقف به تكيه‌گاه‌هايجانبي پيوستگي مناسبي در دال سقف ايجاد نمي‌گردد، اما بخاطر وجود كلاف يكپارچةمحيطي، ساختمان در برابر بارهاي جانبي استحكام بيشتري نسبت به ساختمانهاي گروه قبلخواهد داشت. ] لازم به ذكر است اين ساختمان پس از زلزلةسال 69 منجيل،‌ سالم برجا مانده است[

3- ساختمانهاي بنايي مسلح

در صورتي كه علاوه بر تعبية كلافهاي افقي درتراز پي و سقف ساختمان بنايي، با بكارگيري كلافهاي قائم در ديوارهاي باربر، كلافهاي مذكور را به يكديگرمرتبط نموده و يا به كمك ميلگردهاي افقي و قائم ديوارهاي برشي تسليح گردند، ساختمانبنايي مسلح مي‌گردد و بخاطر وجود اين كلاف بندي،‌ سازه قادر به عملكرد خمشي و برشيخواهد بود. بكارگيري شبكه هاي ميلگرددرديوارهاي قائم گرچه مناسب‌ترين رفتار رادربرابربارهاي جانبي درون صفحه اي و عمودبر آن بوجود مي‌آورد،‌ اما بدليل صعوبت اجرا و هزينه‌هاي نسبتاً بالا،‌ كمتر موردتوجه واقع شده‌اند. بهر حال، آنچه بعنوان يك حداقل در ساخت ساختمانهاي بنايي الزامشده است،‌ بكارگيري كلافهاي افقي و قائم متصل به يكديگر است.

لازم به ذكر است كه اين قبيل ساختمانها رانبايد با ساختمانهاي اسكلت فلزي و بتني كه در آنها اسكلت باربر مسئوليت انتقالبارها را بر عهده دارد،‌ و ديوارها بصورت ميانقابهاي پركننده بكار مي‌ روند.اشتباه گرفت.

عملكرد اين ساختمانها، بعلت نحوة متفاوت ساختآنها،‌ با يكديگر فرق اساسي دارد؛ بطوري كه در ساختمانهاي با اسكلت باربر پس ازاحداث اسكلت، قابهاي خارجي به وسيله مصالح بنايي پر مي‌گردد. اما در ساختمانهايبنايي مسلح، اجراي كلافهاي قائم و يا ستونها غالباً بطور همزمان با اجراي ديوارهايباربر انجام مي‌گيرد و پس از اتمام احداث ديوارهاي خارجي كلاف افقي فوقاني، درتراز سقف بر روي ديوارها قرار گرفته و به كلافهاي قائم متصل مي‌شود. مثالي از ايننحوه اجرا در تصوير (7) مشاهده مي‌گردد.

اجراي مناسب اين نوع از ساختمانهاي بنايي ميتواند مانع بروز معايبي كه براي ساختمانهاي بنايي غيرمسلح بر شمرده شده، گردد و برآن اساس يكپارچگي و استحكام كافي براي سازه بنايي فراهم مي‌آيد.

ايجاد تكيه‌گاه مناسب براي پانلهاي ديوار وسقف،‌ توزيع و انتقال بارهاي ثقلي و جانبي توسط سقف و ديوارهاي پيوسته، و افزايشپايداري كلي سازه در برابر بارهاي مختلف، مزيت‌هاي اجراي صحيح ساختمانهاي بناييمسلح مي‌باشد.

4- ساختمانهاي بنايي مركب

تركيب يكي از سه سيستم فوق با اسكلت بنديمعمولاً فلزي و بندرت بتني كه اكثراً براي افزايش فضاي مفيد ساختمان انجام مي‌گيرد، ساختمانهاي بنايي مركب را تشكيل مي دهد. هزينة اجرايي اين قبيل ساختمانها كهداراي ديوارهاي خارجي باربر مي‌باشند به مراتب از سازه‌هاي اسكلت فلزي يا بتنيكمتر مي‌‌باشد. در فضاي داخلي ساختمانهاي بنايي مركب، براي اجتناب از ديوارهايحائل حجيم باربر، از ستونهاي فلزي يا بتني استفاده مي‌گردد و در نتيجه بارهاي ثقليتوسط هر دو سيستم ديوار باربر و اسكلت بندي به شالوده منتقل مي‌شود. اما تحملبارهاي جانبي بدليل اتصالات مفصلي تيرها به ستونها،‌ تنها بر ديوارها باربر جانبيمحلول مي‌گردد تا با عملكرد برشي خود مانع بروز خرابي در سازه گردند. اجراي اينقبيل ساختمانها كه حجم وسيعي از ساختمانهاي بنايي موجود در شهرها را در برگرفته وغالباً بصورت يك يا دو طبقه و در سازه قديمي‌تر حتي تا چهار طبقه نيز احداث گرديده‌اند،نيازمند رعايت اصول فني مربوط به هر دو سيستم ديوار و اسكلت باربر بوده و تمهيداتكافي جهت ايجاد پيوستگي لازم در اتصالات و يكپارچگي سازه بايد در نظر گرفته شود.تصاوير (5) تا (7) نمونه‌اي از اين ساختمانها را نمايش مي‌دهند كه به ترتيبساختمان بنايي غير مسلح، نيمه مسلح و مسلح با اسكلت فلزي داخلي ساختمان تشكيل شده‌اند،كه حالت اخير،‌ مستحكمترين سازه بنايي مركب را ايجاد مي‌نمايد.

وجود سيستم باربر مقاوم و مناسب در ساختمانتا حدودي زيادي از فروپاشي و تخريب كامل ساختمان جلوگيري مي‌ نمايد. بدين ترتيبساختمانهاي بنايي غير مسلح و نيمه مسلح، در مقايسه با ساير انواع ساختمانها،كمترين مقاومت را در برابر بارهاي غير مترقبه و به خصوص انفجار و تصادم از خودنشان خواهند داد. اگر در اين ساختمانها ديوارهاي برگشتي اجرا نشده و يا به خوبي بهديوارهاي باربر متصل نگردند، ديوارها باربر خارجي كه تنها شامل پوشش سقف ساختمانمي‌باشد، بصورت دال يك طرفه‌اي در راستاي ضعيف ديوار،‌ يعني عمود بر درزهاي افقيديوار، عمل نموده و در صورتي كه بارگذاري ناشي از انفجار بر مقاومت ديوار غلبهنمايد،‌ ديوار و در پي آن سقف سازه فرو مي‌ريزد. همچنين عدم اتصال مناسب سيستم سقفسازه به ديوارهاي باربر اطراف،‌ به خصوص در ساختمانهاي بنايي غيرمسلح كه فاقد كلافافقي مي‌باشند،‌ امكان حركت نسبي سقف از روي ديوارها و فروريزي آن‌‌ را افزايش مي‌دهد.عدمپيوستگي سقف وديوارها موجب عملكردطره‌اي ديوار گرديده و برامكان حركت نسبي سقف وديوار مي‌افزايد. اين مسئله در تصوير (8) بطور شماتيك نمايش داده شده است.

سازه هاي بنايي مسلح بشرط اجراي صحيح و مناسبجزئيات اجراي مربوط و حصول پيوستگي‌هاي مورد نياز در اتصالات،‌ كاملترين نوع سازهبنايي را تشكيل مي دهند. نحوه صحيح اجراي جزئيات مذكر در اكثر مراجع معتبر اجراييمانند دستورالعملهاي منتشره از سوي سازمان برنامه و بودجه، ذكر شده اند. در ايندسته از سازه‌هاي بنايي وجود كلافهاي افقي و قائم عملكرد سازه را در برابر نيروهايجانبي درون صفحه‌اي و عمود بر صفحه به ميزان قابل توجهي بهبود مي‌ بخشند.

كلافهاي افقي پيوستگي مورد نياز را در سيستمسقف فراهم نموده و از فروريزي آن تا حد زيادي ممانعت مي نمايد؛ و اتصال مناسبكلافهاي افقي و قائم به ديوار،‌ عملكرد ديوار را به سمت دال تختي با تكيه گاه‌هايساده در چهار طرف متمايل مي‌كند.

چنانكه ذكر شد ، محصور شدن ديوارهاي باربر دركلافهاي پيرامون آن، نه تنها بر توانايي مقاومت ديوار در بربر بارهاي غيرمترقبه‌ايمي‌افزايد بلكه در افزايش توان خمشي و برشي ديوار در مقابله با بارهاي درون صفحهاي به ويژه نيروهاي ناشي از زلزله، مؤثر مي‌باشد.

ساختمانهاي بنايي مركب،‌ كه آخرين گروه ازطبقه‌بندي انجام گرفته را تشكيل مي‌دهند. شرايط بسيار متغيري دارند؛ و بر حسب آنكهاز تركيب كداميك از سه گروه پيشين سازه‌هاي بنايي، با اسكلت فلزي يا بتني ايجادشده باشند،‌ در برابر بارهاي غير مترقبه عملكرد خاصي از خود نشان مي‌دهند. اين نوعاز ساختمانها بدليل اتصال نسبتاً مقاوم تيرهاي سقف با ستونهاي داخلي كمتر دچارريزش سقف در فضاهاي مياني مي‌گردند.

3- روشهاي مقاوم سازي ساختمانهاي آجري دربرابر بارهاي غيرمترقبه

3-1- روشهاي طراحي

همواره ممكن نيست تا آناليز يك سازة‌ معموليرا براي تحمل بارهاي غيرمترقبه‌اي ماند تصادم وسائط نقليه و يا انفجار بمب وامثالهم انجام دادن، زيرا مكان و حجم بارگذاري ناشي از بروز چنين حوادثي معمولاًغير قابل پيش‌بيني است، از طرفي در بسياري از موارد طراحي اعضايي كه توان تحملچنان نيروهايي را داشته باشند پرهزينه و غيراقتصادي خواهد بود. با وجود اين،ناديده گرفتن خطر بارهاي غير مترقبه در طراحي ساختمانها نيز مي‌تواند به عواقبغيرقابل قبولي بيانجامد.

البته مي‌توان بحراني‌ترين فضاها را كهبيشترين ميزان وقوع حوادث را بخود اختصاص مي دهند، تعيين نمود و مقاوم سازي سازهرا حداقل براي آن فضاها انجام داد.

در واقع پس از حادثة انفجار در طبقة هجدهمساختمان پانلي Ronan Point در سال 1968، درلندن، و فرار يكي از پانلهاي خارجي طبقة مذكور، فروپاشي پنج طبقه بالاي آن كه موجببروز خرابي پيش رونده تا طبقة همكف ساختمان گرديد، توجه محققان بر طراحيساختمانهاي مقاوم در برابر چنين بارهاي غيرمترقبه‌اي معطوف گرديد.

روشهاي مختلف جهت كاهش اثرات مخرب بارهايغيرمترقبه بصورت زير دسته‌بندي مي‌گردند:

1- طراحي براي جلوگيري از وقوع يا محدود ساختن خطر بارهاي غير مترقبه

2- طراحي در برابر بارهاي غير مترقبه به روشغير مستقيم

3- طراحي دربرابربارهاي غيرمترقبه به روشمستقيم يك طراح بسته به ماهيت طرح سازه،‌ اهميت آن واحتمال بروزحوادث غيرمترقبهوهمچنين اطلاعات و آگاهي‌هاي موجود، مي‌ تواند يكي از اين روشهاي طراحي را كهدرذيل تشريح خواهند شد، انتخاب نموده و بكار بندد.

3-2- طراحي براي جلوگيري از وقوع يا محدودساختن خطر بارهاي غيرمترقبه

مقصود از اين قسم طراحي آن است كه احتمالبروز خرابي در سازه با حذف يا دور نمودن علل و منابع وقوع حادثه به حداقل برسد.بدين معني كه مثلاً با ممانعت از ذخيره مواد قابل انفجار در ساختمان از وقوعانفجارهاي مخرب پيشگيري شود و يا با اتخاذ روشهاي حفاظتي خاص،‌ مانند ايجاد حصار ومانع در مجاورت نقاط حساس ساختمان،‌ از تصادم وسائط نقليه با آن جلوگيري بعمل آيد،

3-3- طراحي در بربر بارهاي غيرمترقبهبه روش غيرمستقيم

در روش طراحي غير مستقيم طراح سعي مي‌نمايدبا ايجاد حداقل استحكام لازم، پيوستگي و شكل پذيري قابل قبولي براي سازه در مقابلنيروهاي غيرمترقبه فراهم آورد. در واقع درا ين روش،‌ طراحي بطور مستقيم بر پايةبارگذاري انفجاري و تصادمي و حوادث مترتب بر آن انجام نمي‌گيرد و صرفاً تدابيريعملي براي حفظ ايمني و يكپارچي ساختمان اعمال مي گردد. در اين راستا،‌ اقدامات زيرجهت سيستم ديوارها، سقف و اتصالات قابل اعمال است...


رایگان


دانلود


پژوهش


معماری


ساختمان سازی


مقاله ساختمان سازی


ورد


word


مقاله


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اطلاعاتی جامع و کامل در مورد کناف

سوالاتی در مورد مزایا و معایب کناف » سوالاتی در مورد مزایا و معایب کناف ۱- مزایای ...

کمد دیواری,ساخت کمد دیواری,کمد دیواری ریلی,کمد …

کمد,کمد دیواری,ساخت کمد دیواری,کمد دیواری ریلی,کمد کشویی,کمد دیواری ام دی اف,کمد ...

همایش های مواد و معدن : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار …

کنفرانس های مواد و معدن سال 1395 - کنفرانس های مواد و معدن سال های گذشته - اطلاع رسانی ...

شیب تند - ساختمان از زمین تا انواع فونداسون و پی

انواع پي (همه چيز در مورد پي و پي سازي وگود برداري و ...) 2 فصل چهارم پی سازی پی کنی :

عمران 89

عمران 89 - لانه موریانه شاهکار معماری یک حشره.... - دانشجویان عمران دانشگاه شاهد تهران ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - مهندسین ناظر بخوانند! -

کمد دیواری,ساخت کمد دیواری,کمد دیواری ریلی,کمد …

کمد,کمد دیواری,ساخت کمد دیواری,کمد دیواری ریلی,کمد کشویی,کمد دیواری ام دی اف,کمد ...

اسکلت فلزی | انواع اسکلت فلزی | اسکلت فلزی …

آیتم: جوشی: پیچ و مهره ای. امکان پذیری شروع ساخت اسکلت. بعد از تخریب و اجرای فونداسیون

معرفی رشته های دانشگاهی - aehighschool.com

خيلي مهم است که شما چه نگاهي به اين رشته داريد و چگونه اين آمادگي را در خود ايجاد کرده ...

مرکز آموزش مهندسی عمران

مرکز آموزش مهندسی عمران همه چیز در باره عمران ،دریافت رایگان نرم افزارها و مقالات و ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - مهندسین ناظر بخوانند! -

عمران 89

عمران 89 - لانه موریانه شاهکار معماری یک حشره.... - دانشجویان عمران دانشگاه شاهد تهران ...

آزمایشگاه مقاومت مصالح - civil.kntu.ac.ir

dorsacms design by pascalsystem group ... گروه آب; گروه خاك و پي; گروه راه و ترابري; گروه زلزله

استاد یوسف زندی - تبریز عمران

اطلاعات تماس : یوسف زندی متولد ١٣٥٢ تبريز. تلفن محل کار: ٣٣١٨٦٨١ . ایمیل : [email protected]

همایش های مواد و معدن : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار …

کنفرانس های مواد و معدن سال 1395 - کنفرانس های مواد و معدن سال های گذشته - اطلاع رسانی ...

مهندسی مکانیک - مقررات لوله‏كشي (قسمت اول)

مهندسی مکانیک - مقررات لوله‏كشي (قسمت اول) - نفت، گاز و پتروشیمی

بررسی انواع پمپ ها و اصول كاری آنها

بررسی انواع پمپ ها و اصول كاری آنها اصل اساسی: قطعه دواری كه در داخل پوسته پمپ وجود ...

کمد دیواری,ساخت کمد دیواری,کمد دیواری ریلی,کمد …

کمد,کمد دیواری,ساخت کمد دیواری,کمد دیواری ریلی,کمد کشویی,کمد دیواری ام دی اف,کمد ...

شیب تند - ساختمان از زمین تا انواع فونداسون و پی

انواع پي (همه چيز در مورد پي و پي سازي وگود برداري و ...) 2 فصل چهارم پی سازی پی کنی :

عمران 89

عمران 89 - لانه موریانه شاهکار معماری یک حشره.... - دانشجویان عمران دانشگاه شاهد تهران ...

دانلود رایگان کتابهای رشته مهندسی عمران …

دانلود رایگان کتاب دانشگاه پیام نور pdf - دانلود رایگان کتابهای رشته مهندسی عمران ...

معرفی رشته های دانشگاهی - aehighschool.com

خيلي مهم است که شما چه نگاهي به اين رشته داريد و چگونه اين آمادگي را در خود ايجاد کرده ...

معرفي رشته مهندسي عمران - beytoote.com

اخبارعلمي اخبارعلمي مردم كوچه بازار از اين رشته به عنوان راه و ساختمان نام مي‌برند و ...تحقیق: شناخت استانداردهای فضای شاخص آمفی تئاتر

گزارش کارآموزی دکوراسیون داخلی ساختمان

ربات کلش اف کلنز

نقشه منطقه 3 اصفهان با فرمت cad

ربات کلش اف کلنز

تحقیق حجاب و عفاف

تحقیق در مورد بررسی ترکیبهای شیمیایی و خواص ضد باکتری اسانس مریم گلی گل درشت رویش یافته در استان آذربایجان غربی(salvia macrochlamys boiss )