دانلود رایگان


کارآموزی پست برق 20 کیلو ولتی درشرکت مشهدسپند اسا - دانلود رایگاندانلود رایگان کارآموزی پست برق 20 کیلو ولتی در شرکت مشهدسپند اساآفیس،داک،89 صفحهفهرستعنوان صفحه1- مقدمه 21-1-معرفی 21-1-1- پست 20 کیلو ولت خازن گذاری شده 21-1-2- پست 20 کیلو ولت

دانلود رایگان کارآموزی پست برق 20 کیلو ولتی در شرکت مشهدسپند اسا


آفیس،داک،89 صفحه

فهرست
عنوان صفحه

1- مقدمه 2
1-1-معرفی 2
1-1-1- پست 20 کیلو ولت خازن گذاری شده 2
1-1-2- پست 20 کیلو ولت زمین کننده نوتر سیستم 2
1-1-3- انواع ترانسفورماتورها 2
1-2- اهداف 6
1-3- تعاریف 7
1-3- 1- عنصر پست 20 کیلو ولتی 7
1-3-2- واحد پست 20 کیلو ولتی 7
1- 3-3- بانک پست 20 کیلو ولتی 7
1-3-4- تجهیزات پست 20 کیلو ولت 7
1-3-5- وسیله تخلیه پست 20 کیلو ولت 7
1-3-6- ترمینالهای خط 8
1-3-7- ولتاژ نامی Un 8
1-3-8- سطح عایقی U1 8
1-3-9- خروجی نامی 9
1-3-10- جریان نامی 9
1-3-11- تلفات پست 20 کیلو ولت 9
1-3-12- تانژانت زاویه تلفات (tan ) 9
1-3-13- حداکثر ولتاژ سیستم Um 9
1-3-14- دمای هوای محیط 9
1-3-15- دمای هوای خنک کننده 10
1-3-16- دمای افزایش یافته ناشی از محفظه پست 20 کیلو ولت 10
1-3-17- دمای استاندارد آزمایش 10
1-4- طراحی و ساخت 10
1-5- توان واحد پست 20 کیلو ولتی 13
1-6- اضافه بار قابل قبول 13
1-6-1- حداکثر ولتاژ قابل قبول : 13
1-6-2- حداکثر جریان قابل قبول : 13
1-7- پلاک شناسایی پست 20 کیلو ولت 14
1-8- مشخصات کلی پست 20 کیلو ولت 16
1-9- تعاریف 17
1-9-1- جریان نامی دائمی 17
آزمایشات معمول(Routine tets) 30
1-10- اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچ 31
1-10-1 کلیات 31
1-10-2- پست 20 کیلو ولت نوع خشک 31
1-10-3- پست 20 کیلو ولت نوع روغنی 31
1-11- کنترانسها 35
2- مقدمه 38
2-1- معرفی 38
2-1-1 طراحی 38
2-2 تعاریف 38
2-2- 1جریان دائم نامی IN 38
2-2-2 جریان هجومی نامی 39
2-2-3 اندوکتانس نامی 39
2-2- 4فاکتور Q 39
2-3-2 جریان هجومی نامی 40
-24- سطح عایقی 40
5-2- افزایش دما 41
6-2- پلاک شناسایی 41
2-6-1 اطلاعاتی که باید هر ترانسفورماتور داده شود. 41
7-2- آزمایشها 42
2-7-1 آزمایشهای معمول 42
2-7-2 اندازه گیری مقاومت سیم پیچ 42
2-3-7 اندازه گیری اندوکتانس 42
2-7-4- آزمایش تحمل منبع ولتاژ مجزا 42
2-7-5- آزمایش تحمل اضافه ولتاژ القایی 42
8-2- تلرانسلها 43
1-3- مقدمه 45
3-1-1 معرفی 45
3-2- طراحی 45
3-3- تعاریف 46
3-3- 1جریان نامی با فرکانس سیستم IN 46
3-3-2 ولتاژ نامی با فرکانس سیستم 46
3-3-3 جریان نامی با فرکانس تنظیم IA 47
3-3-4 ولتاژ نامی با فرکانس تنظیم UA 47
3-3-5 فرکانس تنظیم نامی fA 47
3-3-6 اندوکتانس نامی LA 47
3-3-7 فاکتور Q نامی QA 47
3-3-8 جریان کوتاه مدت نامی IKN 48
3-4 مقادیر نامی 48
3-4-1 مقادیر ولتاژ و جریان نامی 48
3-4-2 جریان کوتاه مدت نامی 48
3-4-3 فاکتور Q نامی 49
3-4-4 ضعیف ولتاژ و جریان 49
3-4-5 سطح عایقی 49
3-5 پلاک شناسایی 50
3-5-1 اطلاعاتی که باید برای هر ترانسفورماتور داده شود. 50
3-6- آزمایشها 51
3-6-1 اطلاعات کلی در مورد آزمایشهای انجام شده ، نمونه و خاص در بخشهای بعدی آمده است. 51
3-6-2 اندازه گیری اندوکتانس 52
3-6-3 آزمایش تحمل اضافه ولتاژ القایی 52
3-6-4 اندازه گیری فاکتور Q 53
3-6-5 اندازه گیری تلفات 53
3-6-7 تعیین نحوه افزایش دما 54
3-7- تلرانس 54
4-1 مقدمه 56
4-2 طراحی 57
4-3- تعاریف 57
4-3-1 سیم پیچ اصلی 57
4-3-2 ولتاژ نامی 58
4-3-3 جریان زمین نامی 58
4-4- مقادیر نامی 58
4-4-1 ولتاژ نامی سیم پیچ اصلی 58
4-4-2 جریان زمین نامی 59
4-4-3 امپدانس توالی صفر نامی 59
4-5- سطح عایقی 60
4-6-پلاک شناسایی 60
4-7- نوع ترانسفورمر یا ترانسفورماتور 60
4-8- آزمایشها 61
4-8-1 آزمایشهای نمونه 62
4-8-2 آزمایشهای خاص 62
4-9- اندازه گیری امپدانس توالی صفر 62
4-10-افزایش درجه حرارت در جریان زمین نامی 63
4-11- تعیین توانایی تحمل جریان کوتاه مدت 63
4-12- تلرانسها 65
4-13- آزمایشات پست 20 کیلو ولت 65
4-13-1- کلیات آزمایشهای پست 20 کیلو ولت به دو نوع زیر می باشند : 65
4-14- جزئیات آزمایشات 67
4-15- تلفات پست 20 کیلو ولت 68
4-15-1- آزمایش معلول : 68
4-15-2- آزمایش نمونه : 68
4-16- آزمایش پایداری حرارتی (آزمایش نمونه) 69
4-17- آزمایشات ولتاژ 72
4-17-1- برای واحدهای پست 20 کیلو ولتی 72
4-17-3- برای بانکهای پست 20 کیلو ولتی 76
4-18- آزمایش یونیزاسیون پست 20 کیلو ولت (آزمایش نمونه) 76
4-19- سطوح عایقی و ولتاژهای تست بین ترمینال پست 20 کیلو ولت و زمین 79
5-1- مقدمه 82
5-1-1معرفی 82
5-2- تعاریف 82
5-2-1 ولتاژ نامی 82
5-2-2 جریان نامی 83
5-2-3 محدوده تنظیم 83
5-2-4 سیم پیچ کمکی 83
5-2-5 سیم پیچ ثانویه 83
5-2-6 ولتاژ نامی 84
5-2-7 جریان نامی 84
5-3- محدوده تنظیم 84
5-4 افزایش درجه حرارت سیم پیچ 85
5-5- سطح عایقی 86
5-6- پلاک شناسایی 86
5-7-آزمایشها 87
5-7-1 آزمایشهای نمونه 88
5-7-2 آزمایش های خاص 88
5-9 اندازه گیری ولتاژ بی باری 89
5-10 آزمایش افزایش درجه حرارت 89
5-11 آزمایشهای دی الکتریک 89
5-13 برای عایق غیریکنواخت 90
5-14- تلرانسها 91
6-1 مقدمه 93
6-1-1 معرفی 93
6-2- حالات مطالعه شده‌ي ترانسفورماتور و نتايج تشخيصي سيستم 100
6-3 ايجاد سيستم 120
6-3-1 انتخاب روش‌هاي گوناگون تفسير خطای پست 120
6-3-2داده‌هاي تحليل گاز محلول در روغن(خطای پست )براي كاربر 124
6-3-3تست براي شرايط خطا دار ترانسفورماتور 124
6-3-4تشخيص خطاهاي ترانسفورماتور 127
6-3-5روش نسبيت چهارگانه‌ي راجر 128
ضمیمه A 133
ضمیمه B 135
ضمیمه c 138
ضمیمه D 140
ضمیمه E 142
ضمیمه F 143
ضمیمه G 145
منابع و ماخذ: 146


فصل اول:

معرفی انواع پست های موجود در شبکه
1- مقدمه
1-1-معرفی
پست 20 کیلو ولتی که برای استاندارد اجرایی در مواقع بروز خطا در سیستم مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:
1-1-1- پست 20 کیلو ولت خازن گذاری شده
پست 20 کیلو ولتی که برای استاندارد اجرایی های کوتاه مدت در سیستم بکار
می روند و در هنگام کار نرمال سیستم ، یک جریان پیوسته ای از این ترانسفورماتورها عبور می کند.
1-1-2- پست 20 کیلو ولت زمین کننده نوتر سیستم
پست 20 کیلو ولت تکفازی هستند که در سیستم های ، ما بین نوتر سیستم و زمین متصل گردیده و جهت استاندارد اجرایی فاز به زمین در مواقع بروز خطا بکار می روند. پست 20 کیلو ولت زمین کننده ، عموما جریان پیوسته ای نداشته و یا اینکه بطور پیوسته فقط جریان کوچکی را تحمل می نمایند.
1-1-3- انواع ترانسفورماتورها
بسته به نوع کاربرد، پست 20 کیلو ولت دیگری برای منظورهای متفاوت ، می توانند در این بخش تحت پوشش قرار گیرند.
این ترانسفورماتورها عبارتند از:
- پست 20 کیلو ولت مقسم بار برای بالانس کردن جریان در مدارهای موازی
- پست 20 کیلو ولت استارتر، که در موتورهای a.c. بصورت سری و جهت استاندارد اجرایی راه اندازی موتور به کار برده می شوند.
ترانسفورماتور يكي از نيازهاي بسيار مهم سيستم‌هاي انتقال بسيار بزرگ مي‌باشد .اين بدان علت است كه ترانسفورماتور همچون وسيله‌اي براي انتقال قدرت برق به مقادير واقعي ولتاژ در هر يك از مراحل چندگانه‌ي انتقال و توزيع عمل مي‌كند .از مرحله‌ي توليد در منبع تا ولتاژي كه احتياجات مصرف كننده‌را برآورده مي‌كند ،ترانسفورماتورهاي متعددي در ايستگاه‌هاي قدرت و شبكه‌هاي توزيع برق مورد استفاده قرار مي‌گيرند اين مجموعه ترانسفورماتورهاي متفاوت را مي‌توان به دسته‌هاي گوناگوني تقسيم نمود كه
هر يك هدف خاصي را برآورده مي‌سازد .اين پروژه‌ي پايان نامه به بررسي ترانسفورماتورهاي برق قدرت و شرايط خطاي مربوط به آن‌ها مي‌پردازد .
ترانسفورماتورهاي قدرت روغني حجم اصلي ترانسفورماتورهاي قدرت به كاربرده شده در شبكه‌ي انتقال و توزيع برق را تشكيل مي‌دهند .سيم‌پيچ‌هاي راكتور
اين ترانسفورماتورها در مايع هيدروكربني غير قابل اشتعال كه از تقطير و پالايش نفت خام به دست آمده‌است قراردارند .نقش اين مايع هيدروكربني محافظت از سيم‌پيچ‌هاي ترانسفورماتور از آثار زيان‌بار و خاصيت خورنده‌ي محيط مي‌باشد .همچنين اين مايع
به عنوان يك هادي حرارتي و يا يك وسيله‌ي سرمايشي عمل مي‌كند .
اين روغن معدني(نفتي) كه در ترانسفورماتورهاي قدرت به كاربرده شده‌است ،‌جهت برآوردن اين نيازهاي بزرگ ، استقامت در برابر اكسيداسيون ،ويسكوزيته ،نقطه‌ي اشتعال ، نقطه‌ي روان سازي ،ميزان سوفور مضر ،ولتاژ تفكيك الكتريكي و فاكتور پراكندگي مورد استفاده قرار مي‌گرفت .
1-1- این توصیه نامه برای یک واحد پست 20 کیلو ولتی و یا مجموعه ای از واحدهای پست 20 کیلو ولتی و برای اتصال به سیستمهای قدرت متناوب با فرکانسهای نامی 50 هرتز و ولتاژهای نامی 11 و 20 و 22 کیلو ولت و نیز سیستم فشار ضعیف بکار می رود . این پست 20 کیلو ولت بصورت شنت و جهت تصحیح ضریب توان به سیستم متصل گردیده و برای کار در فضای آزاد و یا محیط سربسته مورد استفاده می باشد .
2-1- این توصیه نامه برای پست 20 کیلو ولت از نظر پست 20 کیلو ولتی که جهت کار در دمای بین 40 تا 50+ درجه استاندارد نصب می کردند بکار می رود .
بهمین منظور پست 20 کیلو ولتی که جهت کار در دمای کار دسته بندی گردیده اند و هر دسته توسط یک حداقل دما و یک حداکثر دما که امکان کار پست 20 کیلو ولت در آن دماها وجود داشته باشد مشخص می گردد . برای حداقل دما سه مقدار 40- و 25- و 10- درجه سانتیگراد انتخاب گردیده است و حداکثر دما نیز با توجه به جدول زیر تعیین می گردد:

حدود در دمای کارخانه را در چهار گروه زیر استاندارد کرده است .
C  -40/-40- و C  40- 25- و C  40-/10- و C  -45/10-
با توجه به شرایط محیطی پست 20 کیلو ولت را در حد امکان می بایست از حدود استاندارد شده دما استفاده گردد. ولی اگر بعلت شرایط حامی محیطی می بایست . امکان انتخاب حدود استاندارد دما وجود نداشته باشد در آنصورت می یابست حدود دمای کار پست 20 کیلو ولت با توجه به بخش 171 این توصیه نامه تعیین گردد .
توجه 1- تعریف دمای محیط ودمای هوای خنک کننده در بخش (41-3) و (15-3) آورده شده اند.
توجه 2- این توصیه نامه برای پست 20 کیلو ولتیی که جهت نصب در محلهای تا ارتفاع 1000 متر استفاده می کردند تهیه شده است .
برای پست 20 کیلو ولتیی که در ارتفاع بیشتر از 1000 متر از سطح دریا نصب می کردند می بایست ولتاژهای آزمایشهای مربوط به عایق خارجی برابر مقادیر مشخص شده در این توصیه نامه تقسیم برضریب ارتفاع مربوطه باشند .

K = ضریب ارتفاع
H = ارتفاع از سطح دریا به متر
برای نصب پست 20 کیلو ولت در ارتفاع بیشتر از 1000 متر بغیر از تصحیح بالا،تصحیح دیگری لازم نبوده لازم نبوده سایر مطالب این توصیه نامه صادق می باشند .
1-2- اهداف
هدف از تعیین این توصیه نامه عبارتست از :
(a تعیین قوانینی جهت کار مطمئن و سالم پست 20 کیلو ولت
(b تعیین قوانینی در مورد آزمایشات پست 20 کیلو ولت و همچنین چگونگی و حدود پارامترهای مورد لزوم برای پست 20 کیلو ولت
(c تعیین قوانینی در مورد بسته بندی حمل و انبار کردن پست 20 کیلو ولت
(e تعیین مشخصات فنی پست 20 کیلو ولت جهت انتخاب و خرید مناسب آن
1-3- تعاریف
تعاریف تعدادی از عبارات بکار رفته در این توصیه نامه بشرح زیر می باشد:
1-3- 1- عنصر پست 20 کیلو ولتی
یک جزء غیر قابل تقسیم بوده که از الکترودهای جدا شده توسط دی الکتریک تشکیل می گردد .
1-3-2- واحد پست 20 کیلو ولتی
مجموعه ای از یک با تعدادی عنصر پست 20 کیلو ولتی که در یک محفظه با ترمینالهای در دسترس ، قرار گرفته باشند .
1- 3-3- بانک پست 20 کیلو ولتی
گروهی از واحدهای پست 20 کیلو ولتی که به صورت الکتریکی بهم متصل شده باشند بطور مثال مانند یک بانک پست 20 کیلو ولتی سه فاز از سه واحد پست 20 کیلو ولتی تکفاز تشکیل شده است .
1-3-4- تجهیزات پست 20 کیلو ولت
مجموعه ای از واحدهای پست 20 کیلو ولتی و ابزار جانبی مناسب اتصال به شبکه
1-3-5- وسیله تخلیه پست 20 کیلو ولت
وسیله ای که ما بین ترمینالهای پست 20 کیلو ولت و یا باس بارها و یا در داخل واحد پست 20 کیلو ولتی قرار داده می شود تا در موقع قطع اتصال از منبع بار ذخیره شده در داخل پست 20 کیلو ولت از طریق این وسیله تخلیه گردیده تا ولتاژ پست 20 کیلو ولت سه فسفر برسد.
1-3-6- ترمینالهای خط
ترمینالهای پست 20 کیلو ولت که به خطوط متصل می گردند . در پست 20 کیلو ولتی چند فازه ترمینالهالی که به خط نول یا زمین متصل می گردد جزو ترمینالهای خط محسوب نمی گردد .
1-3-7- ولتاژ نامی Un
مقدار r.m.s ولتاژی که بین ترمینالهای پست 20 کیلو ولت برقرار می گردد . برای پست 20 کیلو ولتیی که شامل یک یا چندین مدار مجزا باشند (مانند واحدهای تک فاز که در سیستم سه فاز استفاده می گردند ). Un مربوط به ولتاژ نامی هر مدار می باشد .
برای پست 20 کیلو ولتی چند فاز با اتصالات الکترویکی داخلی بین فازها Un مربوط به ترمینالهای خطی بوده که مابین آنها بیشتری مقدار ولتاژ پدید می آید .
1-3-8- سطح عایقی U1
برای یک واحد پست 20 کیلو ولتی سطح عایقی عبارتست از ولتاژ ضربه با فرکانس مشخص که در موقع انجام آزمایش عایق بین ترمینالهای خط و محفظه واحد پست 20 کیلو ولتی بتواند آن ولتاژ را تحمل بکند .
برای یک بانک پست 20 کیلو ولتی سطح عایقی عبارتست از ولتاژ ضربه با فرکانس مشخص که در موقع انجام آزمایش ، عایق بین ترمینالهای مربوط به بانک پست 20 کیلو ولتی وقسمتهای فلزی که به زمین متصل می باشند . بتواند آن ولتاژ را تحمل بکند .
1-3-9- خروجی نامی
توان راکتیوی که در ولتاژ و فرکانس نامی برای پست 20 کیلو ولت منظور گردیده است .
1-3-10- جریان نامی
جریان r.m.s عبوری از یک ترمینال خط در ولتاژ فرکانس و خروجی نامی
1-3-11- تلفات پست 20 کیلو ولت
توان اکتیوی که توسط پست 20 کیلو ولت مصرف می گردد .
1-3-12- تانژانت زاویه تلفات (tan )
تلفات خزن تقسیم بر توان راکتیو خروجی خزان

1-3-13- حداکثر ولتاژ سیستم Um
حداکثر r.m.s ولتاژ خط به خط که پست 20 کیلو ولت در مواقع کار عادی کار خود بتواند در هر زمان و هر نقطه از سیستم تحمل نماید . این شامل تغییرات موقت ناشی از بروز خطا یا قطع بارهای بزرگ نمی گردد.
1-3-14- دمای هوای محیط
دمای هوا در محل نصب پست 20 کیلو ولت
1-3-15- دمای هوای خنک کننده
دمای هوای خنک کننده ای که در گرمترین نقطه از یک بانک پست 20 کیلو ولتی اندازه گیری می شود . این نقطه ، در وسط دو واحد پست 20 کیلو ولتی قرار دارد . اگر فقط از یک واحد پست 20 کیلو ولتی استفاده شده باشد . دراین صورت دمای اندازه گیری شده، در نقطه ای به فاصله حدوداً 20 سانتیمتری از محفظه پست 20 کیلو ولت و در ارتقاعی به اندازه قد پست 20 کیلو ولت بالاتر از کف پست 20 کیلو ولت خواهد بود.
1-3-16- دمای افزایش یافته ناشی از محفظه پست 20 کیلو ولت
اختلاف بین دمای گرمترین نقطه محفظه پست 20 کیلو ولت و دمای هوای خنک کننده .
1-3-17- دمای استاندارد آزمایش
حدود استاندارد محیط برای انجام آزمایش ،بین 15 تا 25 درجه سانتیگراد می باشد . در صورتی که تصحیحی لازم باشد . دمای مرجع 20 درجه سانتیگراد منظور می شود .
1-4- طراحی و ساخت
1-4-1- پست 20 کیلو ولتی مورد استفاده می بایست تا حد امکان کمترین میزان تلفات را داشته باشد . بهمین منظور توصیه می گردد که از پست 20 کیلو ولتی بادی الکتریک پلاستیکی یا (Oriented polyproprione film)opp و انباشته از یکی از روغن های MIPB استفاده گردد.
1-4-2- پست 20 کیلو ولتی مورد نظر میبایست برای کار عادی تحت شرایط کار مشخص شده مناسب باشند .
1-4-3- تمام اتصالات می بایست به شکل غیر قابل نفوذی با موادی که تحت هر شرایط کاری فساد ناپذیر باشند آب بندی شوند .
1-4-4- پست 20 کیلو ولت و متعلقات نصب مربوطه میبایست طوری طراحی شوند که بتوانند در مقابل بار ناشی از باد نیروهای کششی روی ترمینالهای بعلاوه نیروهای ناشی از زلزله ایستادگی نمایند مقادیر مربوطه در جدول II مشخص گردیده اند .
1-4-5- محفظه فلزی پست 20 کیلو ولت و همچنین کلیه اجزاء فلزی که در معرض هوا قرار دارند (مانند ترمینالها،پیچها ، مهره ها ،واشر ها و غیره ) می بایست در برابر زنگ زدگی ،خوردگی و دیگر عوامل فساد مقاوم باشد .
1-4-6- در طراحی محفظه فلزی پست 20 کیلو ولت با توجه بایستی وسیله مناسبی جهت اتصال الکتریکی مطمئن بدنه پست 20 کیلو ولت تعبیه گردد تا بدینوسیله بتوان پتانسیل محفظه پست 20 کیلو ولت را در مقدار ثابتی قرار دارد .
1-4-7- درطراحی محفظه فلزی پست 20 کیلو ولت با توجه به طریقه نصب پست 20 کیلو ولت پیش بینی های لازم جهت نصب مطمئن پست 20 کیلو ولت انجام می گیرد .
1-4-8- جهت طراحی و ساخت پست 20 کیلو ولت محل موارد بالا ، می بایست کلیه شرایط و مشخصات ذکر شده در دیگر فصول این توصیه نامه نیز رعایت گردد.
فصل دوم
مشخصات پست 20 کیلو ولت

1-5- توان واحد پست 20 کیلو ولتی
1-5-1- واحدهای پست 20 کیلو ولتی که برای ولتاژهای 11 و 20 و 33 کیلوولت بکار می روند می توانند در سه اندازه 100 و 150 و 200 کیلو واری باشند.
1- 5-2- توان واحدهای پست 20 کیلو ولتی برای فشار ضعیف با توجه به میزان پست 20 کیلو ولت مورد نیاز و همچنین تعداد پله های پست 20 کیلو ولتی جهت کلید زنی اتوماتیک تعیین گردیده و سپس با توجه به اندازه واحدهای پست 20 کیلو ولتی که توسط سازندگان تولید می شود پست 20 کیلو ولت مناسب انتخاب می گردد . (به بخش (7-12) مراجعه شود).
1-6- اضافه بار قابل قبول
1-6-1- حداکثر ولتاژ قابل قبول :
واحدهای ولتاژ پست 20 کیلو ولتی می بایست برای کار طولانی در ولتاژی که مقدار r.m.s آن از 10/1 برابر ولتاژ نامی تجاوز ننماید باشند . البته مقادیر ولتاژ در حالات گذرا جدای از این بحث می باشند .
1-6-2- حداکثر جریان قابل قبول :
جریان خط برای واحدهای پست 20 کیلو ولتی در حالت کاردائم باستثنا جریانهای حالات گذرا نامی پست 20 کیلو ولتد (جریانی که با ولتاژ سینوسی نامی وفرکاس نامی کشیده میشود) بیشتر نگردد .
1-7- پلاک شناسایی پست 20 کیلو ولت
1-7-1- هر واحد پست 20 کیلو ولتی می بایست به پلاک شناسایی از جنس ضد زنگ یا دیگر مواد معادل ضد آب و ضد فساد مجهز گردد و دریک وضعیت قابل رویت اطلاعات زیر را نشان می دهد . پلاک مشخصات می بایست به صورت حکاکی کراور سازی یا دیگر روشهای تائید شده ساخته شود .
1- نام سازنده پست 20 کیلو ولت
2- شماره شناسایی پست 20 کیلو ولت
3- توان نامی به KVAR
4- ولتاژ نامی Un به ولت یا کیلو ولت
5- فرکانس نامی به هرتز
6- حدود مجاز دما
7- سطح عایقی
8- ارتفاع محل نصب از سطح دریا
9- کاپاسیتانس اندازه گیری شده (در ولتاژ و فرکانس نامی )
10- جریان اندازه گیری شده (در ولتاژ و فرکانس نامی ) به آمپر
11- نوع اتصال برای پست 20 کیلو ولتی سه فاز
12- وسیله مورد استفاده جهت تخلیه پست 20 کیلو ولت (در صورتیکه در داخل پست 20 کیلو ولت بکار رفته باشد .
13- اطلاعات اضافی دیگری که برای حفاظت افراد و تجهیزات مهم باشند . می بایستی در پلاک شناسایی یا برگه راهنمای پست 20 کیلو ولت داده شوند . در صورتیکه این اطلاعات در برگه راهنمای پست 20 کیلو ولت داده شده باشد می بایست در پلاک شناسایی به آن برگه اشاره شده باشد .
1-7-1- در پست 20 کیلو ولتی سه فاز نوع اتصال فازها باید به یکی از صورتهای زیر نشان داده شود.کارآموزی


پست برق


20 کیلو ولت


سپند آسا


برق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
ساختار آنتی ویروس ها و آزمون های مقایسه ای

پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد(پروژه حسابداری صنعتي، مالي، حسابرسي، دولتي ،مديريت،بیمه،بانک)

فایل بایوس تمامی لپتاپ های دل اینسپایرون

تحقیق زمین شناسی

پوستر لایه باز طرح psd تبلیغاتی شرکتی

نقشه اتوکد منطقه 4 تهران بصورت قطعه بندی ***

دانلود مقاله پیرامون کاشت و تکثير گياهان زينتی (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 22

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق با موضوع شخصیت

نمونه سوالات عمومی و اختصاصی دستگاههای اجرایی