دانلود رایگان


تحقیق قتل عمد - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق قتل عمد55ص غالباً حکم جنايات عدواني و مجازات قتلعمد در فقه اسلامي، قصاص است، اما آنچه مسلم و قطعي است اين که فقيهان شيعي و انديشمندان حقوقاسلامي، با کمي

دانلود رایگان تحقیق قتل عمد55ص


غالباً حکم جنايات عدواني و مجازات قتلعمد در فقه اسلامي، قصاص است، اما آنچه مسلم و قطعي است اين که فقيهان شيعي و انديشمندان حقوقاسلامي، با کمي اختلاف‌نظر، جنايات عليه انسان را به عمد، شبه‌عمد و خطئي محضتقسيم مي‌نمايند. از طرفي مواد 204 و 270 قانون مجازات اسلامي (مصوب 1370) برگرفته از همين نظر فقهي، به ترتيب قتلنفس و قطع عضو يا جرح اعضاي بدن انسان را بر سه نوع عمد، شبه‌عمد و خطا دانستهاست. البته اين تقسيم‌بندي کاملاً موافق با قول مشهور فقهاي اماميه است که اينمقاله قصد دارد به طور خاص، موضوع قصاص و جنايات عمدي، ارکان و عناصر قتل عمد، راه‌هاياثبات دعوي قتل، شرکت و مباشرت و تسبيب در قتل عمد را از ديدگاه فقهي مورد تدقيقعلمي قرار دهد. گفتني است اين يادداشت، در تبيين و تشريح موضوع از آيات قرآني،روايات اسلامي، فتواهاي مراجع عظام تقليد، نظرهاي استادان حوزه و دانشگاه و آراءمحاکم قضايي بهره برده است که در متن، پيشنهاد اصلاح ماده 364 قانون مجازات اسلاميدر‌خصوص تعدد اسباب و همچنين اين نکته که تبديل مجازات قتل عمد از قصاص به ديهدليل مي‌خواهد، به نحو مقتضي تبيين مي‌شود.

واژگانکليدي: قتل، قتل عمد، قصاص، ديه، قانون مجازات اسلامي.

دسته‌بندي جنايات در فقهاسلامي
جنايات خواه عليه نفسباشد، خواه عليه اطراف (اعضا) و خواه عليه معاني (منافع اعضا مانند بينايي وبويايي) به سه قسم تقسيم مي‌شوند:
جنايات عمدي(1
2)جنايات شبيهبه عمد
3)جنايات خطئي‌محض
البته فقهاي اهل‌سنتجنايات را به دو قسم تقسيم مي‌کنند: يک قسم، عمد‌محض و قسم دوم، خطئي‌محض؛ و قسمحد وسطي را قائل نيستند. بلکه آنچه را که فقهاي اماميه شبيه به عمد (شبه‌عمد) مي‌نامند،چنانچه عدواني باشد، آن را داخل در عمد‌محض مي‌دانند و اگر عدواني نباشد، آن راداخل در خطئي‌محض مي‌دانند (مانند تلف بيمار توسط پزشک). در ميان فقهاي اماميه، فقط شيخطوسي (ره) تقسيم‌بندي اخير را مطمح‌نظر قرار داده است و مستند نظرشيخ، روايات ضعيفي است که به‌جهت ارسال (مرسل بودن روايتش) راويان آنها ذکر نشده‌انديا به‌جهت تقيه ضعيف‌اند و قابل‌اعتماد نمي‌باشند. بنابراين، موافق قول مشهورفقهاي اماميه و بلکه اجماع آنان، جنايات به سه دسته منقسم مي‌شوند؛ عمد، شبيه به‌عمد،خطئي‌محض.
قانون مجازات اسلامي مصوب1370 نيز که متأثر از نظرات فقهاي اماميه است، در ماده 204 چنين مقرر مي‌دارد:
«قتل نفس بر سه نوع است:عمد، شبه‌عمد، خطا» و در ماده 270 همين قانون آمده است: «قطع عضو يا جرح آن، سهنوع است: عمد، شبه‌عمد، خطا».
علي‌اي‌حال، موضوع بحث مادر اين مختصر، جنايات عمدي و مجازات مترتب بر آنها (قصاص) و به‌طور خاص، بررسيارکان و عناصر مهم‌ترين جنايت عمدي يعني قتل عمد مي‌باشد و در خاتمه، به بررسياجمالي طرق اثبات دعوي قتل و مقوله شرکت و تسبيب در قتل عمد خواهيم پرداخت.
مجازات مترتب بر جناياتعمدي و عدواني، قصاص است. قصاص، اسم است از ريشه «قص، يقص» و «قص» در لغت، به‌معنايدنباله‌روي کردن، دنبال کسي رفتن يا از راهي که انسان رفته، از همان راه برگشتناست. ولي دراصطلاح فقهي عبارت است از «پيروي از اثر جاني». به اين معنا که جنايت جاني اگرعليه نفس بوده است، وليِ مقتول از همين اثر پيروي مي‌کند و حيات قاتل را سلب مي‌نمايدو اگر جنايت جاني عليه عضو بوده است،مجنيٌ‌عليه يا ولي او همان عضو را از جاني سلبمي‌نمايد و اگر اثر جاني عليه منفعت عضو بوده، مثلاً بينايي کسي را زايل نمودهاست، مجنيٌ‌عليه (مي‌تواند) بينايي او را سلب کند. بنابراين، معناي اصطلاحي قصاصبه معناي لغوي آن نزديک است. البته ممکن است قصاص مصدر باب مفاعله باشد (مصدر‌دوم)، زيرامفاعله براي اشتراک است يعني مجنيٌ‌عليه يا ولي او همان کاري را با جاني مي‌کند کهجاني با مجنيٌ‌عليه انجام داده است و همان‌طور که مي‌دانيم در مفاعله لازم نيست کهمبدأ فعل در آنِ واحد از طرفين صادر شود؛ مانند مکاتبه که در آن الف به ب نامه مي‌نويسدو ب هم در جواب به الف نامه مي‌نويسد.
مطلب ديگر آنکه چون قصاصپيروي از اثر است؛ بنابراين بايد مشابه با اثر جاني باشد. فلذا اگر قصاص در عضوموجب تعزير شود يعني نفس جاني را در معرض هلاک قرار بدهد يا آنکه احتمال تساويوجود نداشته باشد، در اينجا به جاي قصاص به ديه منتقل مي‌شويم. زيرا حفظ حيات جانينيز مطلوب شارع است.
لذا حکمت اينکه در هاشمات(شکستگي‌ها) و در دامغه و جائفه، قصاص نيست به‌خاطر تعزير است و در اين‌گونه موارداز قصاص منتقل مي‌شويم به ديه. به عنوان مثال، در ماده‌277‌ق.م.ا. چنين آمده است:«هرگاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممکن نباشد مانند بعضي از جراحت‌هاي عميق يا درموارد شکسته‌شدن استخوان‌ها يا جا‌به‌جا شدن آنها، به‌طوري‌که قصاص موجب تلف جانييا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود، چه مقدار آن ديه شرعاً معينباشد يا به‌حکم شرع معين گردد».
همان‌طور‌که گفته شد،موضوع قصاص، جنايت عمدي و عدواني است البته با رعايت شرايط ديگري که به آنها نيزخواهيم پرداخت. (موارد پنج‌گانه مذکور در ماده 272ق.م.ا.)
قصد، عمد، اراده و نيت ازنظر مفهومي تقريباً يکسان هستند. اما موارد کاربرد آنها متفاوت است. قصد و عمد درمسايل کيفري، اراده در مسايل حقوقي و معاملات و نيت در‌خصوص عبادات به‌کار‌مي‌رود.
از عمد به «قصد بالغعاقل» تعبير شده است. عمد به‌معناي بناء بر انجام فعل خاصي است که بر پنج امر پيشاز) استواراست: خود
1)تصور
2)تصديق فايده
3)شوق
4)عزم (رفع موانعو ايجاد موجبات)
5)بناي بر انجام فعل
لذا وجود اين مقدمات، جهتتحقق وصف «اختياري بودن» در فعل صادره از يک شخص، لازم است.
و در مانحن فيه، ضابطه‌هايعمد، دو مورد هستند؛ يکي ضابطه «قصد نتيجه» يا عمد در جنايت است. يعني قصد جانياين باشد که جنايت تحقق پذيرد که اين خود جهت حصول عمد کفايت مي‌کند و ديگر به آلتجنايت توجه نمي‌شود، چون در حديث آمده است که: «کل شيء قصدت اليه فاصبته فهوالعمد» يعني هر‌چه را که شخص قصد کند و به آن برسد، عمد محسوب مي‌شود.
ضابطه دوم «قصد ايجاد علتجنايت» است. يعني عمد در وقوع فعلي که به حکم عرف و عادت، منجر به‌وقوع جنايت گردد


تحقیق


قتل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حجت الله فتحی آملی - نظریات مشورتی قانون مجازات …

حجت الله فتحی آملی - نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392-شماره 1 الی51 - مسائل ...

مرکز پژوهشها - قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و …

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...

متن کامل و نهایی قانون جدید مجازات اسلامی | تبصره

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد. رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه ...

الف - اعتراف مردی به نحوه قتل فرزند 9ساله …

خراسان نوشت: ناپدری 34 ساله ای که متهم است پسر 9 ساله زن صیغه ای اش را به قتل رسانده، صبح ...

شهلا جاهد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

خدیجه جاهد معروف به شهلا همسر صیغه‌ای ناصر محمدخانی بود که به دلیل قتل لاله سحرخیزان ...

قصاص در فقه و حقوق | پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از قوانین کیفری اسلام قصاص است، که به معنای ...

اخبار حوادث,روزنامه حوادث،حوادث,حوادث روز،حوادث ایران ...

تجاوز به دختر,تجاوز حوادث روز,حوادث ایران,حوادث امروز,اخبار حوادث,اخبارحوادث,تجاوز ...

داستان تاسف بار قتل نعیمه بخاطر مطلقه بودنش - …

خود درحال کار,بار قتل,دوش خویش می کشد,درست روزی,بخاطر,عرب و ساکن,بخش های جنوبی,جوانی

شهلا جاهد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

خدیجه جاهد معروف به شهلا همسر صیغه‌ای ناصر محمدخانی بود که به دلیل قتل لاله سحرخیزان ...

اخبار حوادث,روزنامه حوادث،حوادث,حوادث روز،حوادث ایران ...

تجاوز به دختر,تجاوز حوادث روز,حوادث ایران,حوادث امروز,اخبار حوادث,اخبارحوادث,تجاوز ...

داستان تاسف بار قتل نعیمه بخاطر مطلقه بودنش - …

خود درحال کار,بار قتل,دوش خویش می کشد,درست روزی,بخاطر,عرب و ساکن,بخش های جنوبی,جوانی

جزوه مدنی 3 دکتر شهیدی نموداری - عدالت

عدالت - کتب حقوقی و مقالات و فایل های صوتی دروس اساتید حقوق برای دانلود

جزوه آیین دادرسی کیفری 2 - moaydilawyer.com

جزوه آیین دادرسی کیفری 2 موضوع درس: سازمان و تشکیلات قضایی در امور کیفری استاد مربوطه ...

قتل در حکم شبه عمد - علم حقوق

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین ...

جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در ایران

موضوع : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در ایران تحویل در محیط : word

مرکز پژوهشها - قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و …

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...

قصاص در فقه و حقوق | پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از قوانین کیفری اسلام قصاص است، که به معنای ...

مرکز پژوهشها - قانون مجازات اسلامی

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...

مرکز پژوهشها - قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و …

مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی ...

محسن بزرگی وکیل پایه یک دادگستری

یک وکیل وب سایت شخصی محسن بزرگی وکیل پایه یک دادگستری است که با هدف : :: کمک به ارتقاء ...

داستان تاسف بار قتل نعیمه بخاطر مطلقه بودنش - …

خود درحال کار,بار قتل,دوش خویش می کشد,درست روزی,بخاطر,عرب و ساکن,بخش های جنوبی,جوانی

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان نامه|تحقیق

سایت تخصصی دانلود پروژه، پایان نامه؛ پروپوزال و تحقیق دانشجویی کلیه رشته های دانشگاهی.

سوالات آزمون اختبار کتبی کانون وکلای دادگستری …

سوالات آزمون اختبار کتبی کانون وکلای دادگستری قزوین ۱۳۹۲ سئوالات آیین دادرسی مدنی ...

جزوه آیین دادرسی کیفری 2 - moaydilawyer.com

جزوه آیین دادرسی کیفری 2 موضوع درس: سازمان و تشکیلات قضایی در امور کیفری استاد مربوطه ...

جزوه مدنی 3 دکتر شهیدی نموداری - عدالت

عدالت - کتب حقوقی و مقالات و فایل های صوتی دروس اساتید حقوق برای دانلود

سوالات آزمون اختبار کتبی کانون وکلای دادگستری …

سوالات آزمون اختبار کتبی کانون وکلای دادگستری قزوین ۱۳۹۲ سئوالات آیین دادرسی مدنی ...

داستان تاسف بار قتل نعیمه بخاطر مطلقه بودنش - …

خود درحال کار,بار قتل,دوش خویش می کشد,درست روزی,بخاطر,عرب و ساکن,بخش های جنوبی,جوانی

دانلود مقاله سیمای خانوادگی جرج کندی یانگ طراح و فرمانده کودتای 28 مرداد 1332

تک تیرانداز (جیسون استاتهام)جاوا java se runtime

پروژه آماده ادیوس مخصوص عروسی - میکس عکس

راهنمای رسمی آزمون GMAT سال 2015

دانلود آلبوم موسیقی محلی لری از فرج علیپور

بررسی ارتباط بین نمره ریاضیات و تاریخ دانش آموزان

تحقیق در مورد علت یابی حریق

گزیده ایی از کتاب کیمیای محبت